Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Love om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserneAnkerAnker


Oplysninger om skolens:

1. Udbud af uddannelser og fagudbud

2. Aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt

4. Resultater af evalueringer af kvaliteten i undervisningen

5. Andet som skolen væsentlig til belysning af kvaliteten af den udbudte undervisning -

  elevens alsidige personlige udvikling

6. Tilgængelighed

 

Partnerskab om folkeskolen

Se statusrapporten for Brønderslev Kommune efter 1. år i projektet, klik her.
Se statusrapporten for Brønderslev Kommune efter 3. år i projektet, klik her.1.

Øster Brønderslev Centralskole er en 2-sporet grundskole fra 0. til 6. årgang.
Fagudbudet svarer til det i folkeskoleloven anviste for skolens klassetrin. Der tilbydes P-fagsaktiviteter (Praktiske undervisningsaktiviteter) på 6. klassetrin. Læseplanen for de enkelte fag følger de af Undervisningsministeriet udarbejdede vejledende læseplaner.

Anker
2.
Målsætning for Øster Brønderslev Centralskole (Se under "Om skolen" og "Skolens målsætning")

Målsætning for indskoling  (Se under "Undervisning")
Mål og handleplaner for selvstyrende team (Se under "Undervisning")

Anker
3.
Ingen karaktergivning.
Elevernes standpunkt meddeles til forældrene 2 gange om året ved forældresamtaler.

Anker

4.
Der testes løbende med prøver i læsning, stavning og matematik.

5.
Strukturbeskrivelse for indskoling (Se under "Undervisning")
Strukturbeskrivelse for 3. - 7. klasse (Se under "Undervisning")

Til toppen


Anker

Elevens alsidige, personlige udvikling

Overordnet set er det nærliggende og naturligt at tage udgangspunkt i skolens målsætning, der på en række områder netop rummer mål for elevens alsidige og personlige udvikling.
Så, når vi nedenfor angiver nogle områder og måder at gøre ting på, skal det selvfølgelig sammenholdes med, hvad vi har valgt at sætte som mål for skolens samlede virksomhed.

Nedenstående er kun forslag og muligheder, som meget vel kan og skal suppleres med mange flere ting.


 

1. Mange måder at lære på

Udvikling af evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden
fra relevante medier i forhold til personligt og socialt
meningsfulde projekter

Hvad gør vi?
- laver elevudstillinger m.v.
- servicecenter åbent en stor del af skoledagen
- eleverne kan søge information på internet i skoletiden
- eleverne laver selvvalgte projektopgaver i 6. og 7. årgang

Hvad vil vi?
- servicecenter åbent hele skoledagen
- adgang til computere på hele skolen
- internetadgang i klasserne

 

Udvikling af evnen til at håndtere følelser

Hvad gør vi?
- bruger klassens tid på klassens trivsel og sociale relationer
- rundkreds i indskolingen
- sorgplan
- konfliktløsning i skole og SFO
- regler for omgangsformer m.v.

Hvad vil vi?
-
-

Udvikling af evnen til aktivt at vedligeholde, udvikle og
bruge kroppen hensigtsmæssigt


Hvad gør vi?
- 1/2 times frikvarter - tid til at komme i leg.
- udeordning hele året i formiddagsfrikvarteret
- nye skolemøbler med fleksible muligheder
- mælkeordning
- der lægges stor vægt på idrætsundervisning
- 1. årgang ekstra idrætstime hver uge
- motoriktilbud i indskoling

Hvad vil vi?

- bedre uderum / legepladsfaciliteter

 

 

Udvikle evnen til aktivt at opsøge, nyde og skabe æstetiske
indtryk og udtryk


Hvad gør vi?
- afsætte ressourcer til 1/1 kunstner til 1/4 pris
- rimelige velholdte fysiske rammer
- teater og musikforestillinger hvert år
- udnyttelse af tilbud om "Skolen i biografen"

Hvad vil vi?
- en tidssvarende skole
- muligheder for og plads til elevudstillinger

 

2. Lyst til at lære

Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære

Hvad gør vi?
- værkstedsundervisning
- undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser
- SFO - eksperimenterer med vand, jord og ild
- naturen inddrages i undervisningen/Naturskole/lejrskole
- inddragelse af lokalområdet
- SFO kontakt til fritidsaktiviteter
- SSPF kontakt til fritidsorg.

Hvad vil vi?
-

 

Udvikling af evnen til at tænke og handle kreativt

Hvad gør vi?
- skolefesten, hvor eleverne inddrages/6.årgang laver skolekomedie
- 7. klasserne organiserer fastelavnsfest
- små teaterforestillinger (skole/SFO)
- emneuger

Hvad vil vi?
- faglokaler, der giver plads og muligheder
-
-

Udvikling af evnen til aktivt at formulere personlige og
sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at
virkeliggøre og evaluere disse

 

Hvad gør vi?
- fælles emneuger
- 3. årgang anvender/skriver portfolio /logbog
- SFO produktion til og afvikling af købe-/sælgedag
- spilleregler for samvær i klasserne
- arbejde i team med mål og evaluering
- elevsamtaler omkring mål og evaluering ("Blomsten" og "Solen")

Hvad vil vi?
-
-

3. At lære sammen med andre

 

Udvikling af evnen til aktivt at indgå i fællesskaber

Hvad gør vi?
- emneuger - store elever sammen med de små
- indskoling - 2. årgang viser 0. klasserne til rette
- morgensamling hver uge
- skolefester
- årgangsopdelt skolestruktur

Hvad vil vi?
- fokusere på social trivsel og mobning
-

Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt

 

Hvad gør vi?
- gruppearbejde
- planlægge morgensamling på skift på årgangene
- 6. årgang står for mælkeordning
- elevers deltagelse i diverse udvalg på skolen

Hvad vil vi?
-
-

Udvikle evnen til aktivt at indgå i demokratiske processer

 

Hvad gør vi?
- dannelse af elevråd
- elevmiljørepræsentanter i skolens sikkerhedsgruppe
- elevrepræsentanter i skolebestyrelse
- elevrådskontaktlærerordning

Hvad vil vi?
-

Udvikling af personlig frihed

Hvad gør vi?
- elevsamtaler i 6. og 7. årgang vedr. uddannelsesplanen
- elevsamtaler iøvrigt

 

Til toppen

 

6. Tilgængelighed
 
i forbindelse med renoveringen af skolen i 2007, blev der installeret elevator. Ved brug af elevatoren får man adgang til alle skolens lokaler. Der er til hovedindgangen og adgangen til SFO etableret kørestolsramper.
 
Der er ikke automatiske døråbnere ved indgangpartier, ligesom der ikke findes faste handicap-parkeringspladser. På skolen er der lavet rampe, der forbinder hovedfløjen med den ene elevfløj. Der er asfalteret sti til hallen. Ved hallen findes der rampe til hovedindgang.