Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Undervisningsmiljø

 

Undervisningsmiljøundersøgelse 2012
 
Generelt:
 
Generelt betragtet ligger resultaterne i elevundersøgelsen på næsten alle områder over landsgennemsnittet.
Spørgsmålene er samlet i flg. kategorier:
 
 • Generelt tilfredshed
 • Klassen og kammerater
 • Mobning
 • Konflikter
 • Klasselæreren
 • Timerne og undervisningen
 • Fysiske rammer
 • Aktivitetsmuligheder
 • Sikkerhed
 • Kost og rygning
 • Helbred og velbefindende
 
Set under et er der ingen områder, der skiller sig specielt ud, men besvarelserne giver et klart billede af stor tilfredshed blandt eleverne.
 
0. - 3. årgang
Der er en stor besvarelsesprocent.
Næsten alle elever giver udtryk for, at de er glade for at gå i skole (98,3%), at de har det godt med lærerne (100%), klassen (99,1%) og klassekammeraterne (100%).
Vedr. oplevelse af mobning er der 1-2% (1-2 elever), der giver udtryk for, at de oplever/har oplevet dette.
 
Omkring rammerne er der en del elever, der giver udtryk for
 • at de ikke har indflydelse på, hvordan klasselokalet er indrettet
 • at de savner steder med fred og ro
 • at toiletterne ikke er i orden
 
disse områder kan eventuelt tages op til drøftelse i indskolingsteamet m.h.p. en snak i klasserne.
 
4.-6. årgang
IT-baseret spørgeskema.
Generelt er der udbredt positiv oplevelse af skolen blandt eleverne.
98% giver udtryk for, at de er glade for skolen altid eller for det meste, 2% at de ikke så tit er glade for skolen!
 
Sammenholdt med resultaterne på landsplan i ovennævnte hovedområder, kan det konkluderes, at resultaterne her på skolen generelt ligger højere, og at vore elever altså generelt oplever skolen mere positiv end eleverne på landsplan!
 
Omkring mobning og kammeratskab er det en udbredt opfattelse blandt eleverne, at man hjælper hinanden med at undgå mobning.
Sammenlignet med landsresultatet er der en signifikant forskel (ØBC 8,2 point mod på landsplan 5,9 point).
Konklusionen må være, at vores trivselspolitik har medvirket til en positiv udvikling på dette område.
Det er dog vigtigt at vi til stadighed følger op og holder fokus på de værdier og holdninger, som trivselspolitikken indeholder, og at der løbende arbejdes med at bevidstgøre eleverne.
Mellem 18 og 19% af eleverne tror ikke eller ved ikke, om der er regler for, hvordan man skal opføre sig for hinanden.
Dette bør der arbejdes med i klasserne!
Rigtig mange elever syntes, at man taler grimt til hinanden – i hvert fald en gang imellem!
Også dette kan der være god grund til at arbejde mere med og fokusere på i klasserne.
 
Afslutning
Som nævnt indledningsvis, giver undersøgelsen generelt et meget positivt billede af elevernes oplevelse af skolen og det at gå i skole.
Der er dog områder, som bl.a. nævnt ovenfor, hvor der kan være god grund til at fokusere mere.
 
OD, ED, JJ og elevrepræsentanter kikker nu nærmere på resultaterne m.h.p. udarbejdelse af en handleplan, men det er også vigtigt, at teamene drøfter vedhæftede resultater og overvejer, hvor der kan være grund til at fokusere yderligere.