Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Arbejdsmiljø

Målsætning.
Målet er at sikre en både sikker og sund arbejdsplads, hvor alle ansatte trives både fysisk og psykisk.

 

Arbejdspladsvurdering.

Institutionens sikkerhedsgruppe sikrer, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering på såvel det fysiske som det psykiske område.

Skolens APV er placeret på sekretærkontoret. SFO’s APV er placeret på SFO-lederens kontor.

APV’en evalueres en gang om året i februar/marts.

 

Retningslinier for oplæring og instruktion.

På institutionen som helhed er det ikke aktuelt omkring oplæring og instruktion. Alle arbejdsfunktioner på det pædagogiske område forudsætter forudgående uddannelse.

 

Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt teknisk udstyr.

Der anvendes så vidt muligt ikke mærkningspligtige stoffer og materialer. Eneste undtagelse er svovlsyre i N/T, der dog anvendes i meget begrænset omfang. Faglæreren i N/T udarbejder brugsanvisning.Faglæreren udarbejder brugsanvisninger for teknisk udstyr.

Kontrol af teknisk udstyr foretages 1 gang om året, således:

-sløjdudsugning – "Fagtek"

-sløjdmaskiner – elektriker

 

Ulykkeundersøgelser og –forebyggelse.

Sikkerhedsrepræsentanten udarbejder sammen med skadelidte en arbejdsskadesanmeldelse, der sendes til kommunens sikkerhedsleder.

Årsagen til arbejdsulykken undersøges nærmere af sikkerhedsgruppen.

 

Fremmede håndværkere

Der gives information om arbejdets udførelse ved hvert enkelt konkret håndværkerbesøg.

Græsslåning og snerydning på skolens område foregår i perioder, hvor der ikke er børn til stede.

 

Inddragelse af de ansatte

Alle ansatte har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold på div. lærermøder, møder i pædagogisk råd og personalemøder.

Sikre sig en regelmæssig gennemgang af arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Faste årlige møder i MEDudvalget.

Møder i arbejdsmiljøgruppen.

 

Den 17.04.2013

Steen Jensen