Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Skolens struktur  

 

Selvstyrende lærerteam
Undervisning årgangsvis - 2 klasser / 2 lærere
Holdundervisning

 

 

 

Indskoling

 

4.-6. årgang

Specialundervisning

Mål og handleplan for arbejdet i selvstyrende teams

 

Indskoling

 

Målsætning

Med udgangspunkt i skolens overordnede målsætning er målet for indskolingen at tilbyde elever og forældre et skolestartsmiljø præget af sammenhænge, overskuelighed og tryghed.

Derved gives der de bedste rammer for udfoldelse, fordybelse, faglig og social udvikling og dermed en god start på det enkelte barns skoleliv.

Gennem samarbejde mellem lærerpersonale og Sfo-personale søges skole og fritidsdel bundet tæt sammen, ligesom de forskellige faglige ressourcer udnyttes bedst muligt.

Der arbejdes frem mod, at 0.-3. årgang fungerer som en samlet indskolingsgruppe, hvor muligheder for holddannelse på tværs af klasser/årgange samt anvendelse af værkstedsundervisning er vigtige elementer og bidrager til at sætte det enkelte barn i centrum.

 

Beskrivelse af indskolingen

Indskolingen består af 0. til 3. klassetrin. I indskolingen arbejder et fast team af børnehaveklasseledere og lærere, der planlægger og gennemfører undervisningen i fællesskab.

Det prioriteres, at lærerne så vidt muligt underviser i deres linjefag.

På fagdage og fælles samlinger arbejdes der på tværs af årgange, således at 0. klasserne gradvist integreres naturligt i skolens liv.

Ved starten af 4. klasse får eleverne ny klasselærer.

 

Samarbejde med daginstitutionerne

Inden børnene i vores skoledistrikt har nået skolealderen, har de allerfleste af dem gået i daginstitution.

Det er derfor helt naturligt, at vi som skole har været med til at etablere et nært samarbejde med daginstitutionerne, således at overgangen til skolen/børnehaveklassen bliver så let og glidende som muligt.

Samarbejdet består bl.a. i en fælles drøftelse af, hvad børnene skal kunne, når de starter i børnehaveklassen. Fra skolen deltager vi i forældremøder, ligesom der inden skolestart afholdes et møde, hvor børnehaven informerer om de børn, der skal starte i børnehaveklasse.

De kommende børnehaveklasseelever er på besøg på skolen – dels sammen med deres forældre og dels sammen med børnehaven.

Med disse aktiviteter håber vi at skabe den tryghed, der er så vigtig, for at børnene får den bedste skolestart.

  

Til toppen

 

4. - 6. årgang

Under omformulering

 

Mål- og handleplan for arbejdet i selvstyrende team

Målet med arbejdet i årgangsdelte lærerteam er gennem et tæt lærersamarbejde:

Eleverne:
- at tilrettelægge en fleksibel skoledag, der giver sammenhæng og mulighed for fordybelse

- at skabe et godt og levende undervisningsmiljø med muligheder for udfordringer og oplevelser for den enkelte elev og hele årgangen

- at arbejde ud fra fælles holdninger, der skaber faste rammer og tryghed for eleverne

- at sikre et tæt samarbejde med forældrene og øvrige samarbejdspartnere omkring det enkelte barn/hele årgangen

- at give plads til det enkelte barns fortsatte faglige og sociale udvikling


Lærerne:
- at øge lærernes arbejdsglæde ved at sikre størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation

- at give de bedste muligheder for kollegial støtte/supervision

- at skabe en arbejdssituation præget af helhed og koordinering og med rum og mulighed for udvikling af fælles holdninger og pædagogik i planlægning og gennemførelse af undervisningen

 

Til toppen