Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

- Principper for holddannelse

- Principper for fagfordeling

- Principper for skemalægning

- Principper for anvendelse af computere og netværk

- Principper for dannelse af nye 0. klasser

- budgetlægning og materialevalg

- efter- og videreuddannelse

- elevplaner

- elevfravær

- lejrskole på Ø. Brønderslev Centralskole

- lægning af grundskema og årgangsskemaer

- nationale test, arbejdet med

- ophold i Munkens Klit, ekskursioner og administration af klassekasser

- rygepolitik

- samarbejde med Søndergades skole

- skole/hjem samarbejde

- skolens tilsyn med eleverne

- teamdannelse

- uddeling og anvendelse af materialer tilsendt skolen fra eksterne organisationer, foreninger og firmaer

- undervisningens ordning

- handleplan vedr. omgangsformer m.v.

 

Principper for holddannelse
 
Skoledagen skal i hvert enkelt team tilrettelægges, så der gives mulighed for holddannelse ud fra flere forskellige principper, eksempelvis:
 
- Fagligt niveau
- Køn
- Interessefællesskaber
- Fag og emner
- Læringsstile
- Arbejdsindsats og –hastighed
- Temperament
 
Vores organisering omkring holddannelse skal sikre eleverne en tryg og fagligt udfordrende og udviklende hverdag. Holddannelsen skal give mulighed for fordybelse og mulighed for at lære på mange måder, således at den enkelte elevs ressourcer udnyttes og styrkes bedst muligt.
 
 Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den ...
 
 

Principper for fagfordeling 

 1. Der er så vidt muligt lærere af begge køn om en klasse. 
 2. Der tilstræbes, at der ved fagfordelingen tages hensyn til lærernes liniefags-uddannelse, samt at lærerne – i det omfang det er muligt – får de fag de ønsker. 
 3. Der etableres faste storteam i 0. – 3. årgang og 4.-6. årgang . 
 4. Det tilstræbes, at en lærer ikke kun har et enkelt fag i en klasse. 
 5. Fag- og klasselærere følger så vidt muligt deres klasser indtil overgang til næste team. 
 6. Undervisningen på støttecentret varetages så vidt muligt af lærere med den relevante uddannelse. 
 7.  Klasselærerfunktionen kan deles mellem teamets lærere.
 
 Ø. Brønderslev den 27. marts 2012
 
 
..............................................................
          Merete Sand       
       Skolebestyrelses næstformand
 
 

Principper for skemalægning

 1. Alle elever møder kl. 7.45, og ingen klasser må have mellemtimer.
 2.  Klasser bør have deres klasselærer hver dag. 
 3. Faglærernes ønske om timernes placering tilgodeses så vidt muligt. 
 4. Det tilstræbes, at skoledagen ikke udelukkende indeholder læsefag. 
 5. Klassens timer fordeles jævnt over ugens dage. 
 6. Dansk og matematiktimer bør fordeles ud over ugens 5 dage! 
 7. Timerne på læseklinikken lægges så vidt muligt efter behov – normalt i tidsrummet 1. – 5. lektion.
 
 Ø. Brønderslev den 27. marts 2000
 
 
............................................................
           Birgit Søndergaard
      Skolebestyrelsesformand
 

 

Principper og regler for anvendelse af skolens computere og netværk.
 
Rettigheder:
 
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.
 
Al anden brug – herunder chat, spil og planløs surfing – er som følge heraf ikke tilladt.
 
På internettet er der utallige informationsider. Mange – men ikke alle – er lødige og relevante til skolebrug. Skolen vil gennem sin undervisning lære eleverne at udnytte de positive sider af Internet til informationssøgning og elektronisk kommunikation.
 
Pligter:
 
Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning – herunder at installere egne programmer og downloade filer til privat brug.
 
Alle skal udvise god opførsel og ”netetik” på Internettet. F. eks. må man ikke sende anonym e-mail eller på anden vis genere andre brugere på nettet.
 
Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme, er således forbudt.
 
Ansvar:
 
Elever, der ikke overholder skolens fastsatte regler og retningslinier, vil blive nægtet adgang til skolens EDB-netværk i kortere eller længere tid.
 
 
Ø. Brønderslev den 29. november 2006
 
 
............................................................
         Jan Jæger
         skolebestyrelsesformand
 

 

 Principper for dannelse af nye børnehaveklasser 
 
 
 Ved klassedannelsen i børnehaveklasserne tilstræbes det
 
 • at klasserne er lige store
 • at der er lige mange drenge og piger
 • at der er en ligelig fordeling af børn fra land og by
 • at elever med adfærds- og indlæringsmæssige problemer fordeles ligeligt mellem klasserne
 • at forældreønsker i særlige tilfælde kan efterkommes
   
 
Vedtaget i skolebestyrelsen
16. februar 2001 
 
 

Samarbejdsaftale mellem Søndergades skole og Øster Brønderslev Centralskole.


Informationssamarbejdet

- SØ inviterer alle potentielle forældre fra ØB til informationsmøde på SØ i november. Der informeres om skolen og dens tilbud, klassedannelse, samarbejdsaftalen og forskellige praktiske ting.
   Der deltager fra begge skoler 1 fra ledelsen og 1 skolebestyrelsesrepræsentant.

- det tilstræbes, at klassedannelsen kan finde sted inden vinterferien, jævnfør principper for klassedannelse på SØ.

- umiddelbart efter vinterferien afholdes der møde mellem skolernes ledere og klasselærere i 6. årgang, hvor den endelige klassedannelse finder sted.

- faglig overlevering mellem klasselærerne på SØ og ØB afholdes i maj/juni, hvor hver enkelt elev, der skal starte på SØ efter sommerferien, drøftes med udgangspunkt i den seneste elevplan, testresultater m.v. Elevplanens målcirkeldel videregives til de kommende lærere.

- I maj/juni inviteres forældrene til de elever, der har valgt SØ, til forældremøde på skolen.

- det bør overvejes og drøftes, hvordan og i hvilket omfang man tilrettelægger en social proces, hvor eleverne kommer til at kende hinanden og hinandens skoler. Eventuelt i form af besøg hos hinanden eller fælles arrangementer. Herunder betydningen af de fælles fagdage.

- der afholdes inden sommerferien en besøgsdag for de elever, der skal starte på SØ efter sommerferien. Dagen afholdes på den fælleskommunalt aftalte besøgsdag.

Ovenstående er drøftet på 2 fælles skolebestyrelsesmøder mellem skolerne efterår og forår 07/08.
Revideret og udbygget efter fælles drøftelse på fællesmødet den 21. oktober 2008.
Redigeret og konkretiseret på møde mellem skoleledelserne den 13. november 2008.

  Til toppen


 Skolebestyrelsessamarbejdet

 -  skolebestyrelserne ved SØ og ØB drøfter på et fælles møde principper for samarbejdet mellem skolerne.

  - der afholdes hvert år et fælles møde, hvor samarbejdet mellem skolerne og emner af fælles interesse drøftes. Møderne afholdes på skift i ØB og SØ i oktober/november.

  - dagsordenen for ovennævnte fælles møde skal indeholde flg. faste punkter:

  - siden sidst (gensidig orientering)

  - tilfredshedsundersøgelsen blandt de startede elever

  - evaluering af afholdte intro-dage, info-møder, fagdage m.v.

  - relevante/aktuelle principper, der vedrører samarbejdet

  - information om det faglige samarbejde

  - øvrige aktuelle emner

  - eventuelt

 - information om samarbejdet mellem ØB og SØ gives til forældrene gennem skoleblad eller nyhedsbreve. Desuden informeres der om samarbejdet ved informationsmødet for kommende forældre i november og ved det første forældremøde i 6. klasse.

Det faglige samarbejde

- i sidste halvår af 5. årgang mødes alle faglærere, der det følgende skoleår skal undervise på 6. årgang.

- på dette møde drøftes og koordineres trinmål og emner, der undervises i på 6. klassetrin.

   Endvidere drøftes valg af undervisningsmaterialer m.v. Hvilke materialer anvendes, og kan/skal der være tale om anvendelse af de samme materialer?

- i løbet af 6. klasse mødes klasse- og faglærere en gang i efteråret og en gang i foråret, hvor man fagvis drøfter og koordinerer undervisningen, fagdidaktik og evt. nye undervisningsmaterialer.

- på mødet i efteråret gives der en tilbagemelding på de afgivne elever både fagligt og socialt. Endvidere drøftes og planlægges de 3-5 fælles fagdage, der afvikles i løbet af 6. klasse.

- på mødet i foråret foretages overlevering af kommende elever (incl. elevplaner) samt den overordnede planlægning af det faglige samarbejde i det kommende skoleår (herunder fagdage – hvilke fag, hvor, hvem .....) 

 • datoer for ovennævnte møder fastsættes af skolernes ledelser i forbindelse med skoleårets planlægning

Det sociale samarbejde 

 - det bør overvejes og drøftes, hvordan og i hvilket omfang man tilrettelægger en social proces, hvor eleverne kommer til at kende hinanden og hinandens skoler. Eventuelt i form af besøg hos hinanden eller fælles arrangementer. Herunder betydningen af de fælles fagdage.

 - der afholdes inden sommerferien en besøgsdag for de elever, der skal starte på SØ efter sommerferien. Dagen afholdes på den fælleskommunalt aftalte besøgsdag.

Ovenstående er drøftet på 2 fælles skolebestyrelsesmøder mellem skolerne efterår og forår 07/08.
Revideret og udbygget efter fælles drøftelse på fællesmødet den 21. oktober 2008.
Redigeret og konkretiseret på møde mellem skoleledelserne den 13. november 2008.

  

Principper for teamdannelse.
 
1.     Det tilstræbes, at ingen lærere deltager i mere end 1 team. Dog er lærere, der også har specialundervisning, med i et team ud over specialundervisningsteamet. 
2.     I forbindelse med teamdannelsen bør alle lærere have mulighed for at afgive individuelle ønsker til, hvilket team man gerne vil være med i. 
3.     Det tilstræbes, at der er lærere af begge køn i alle team. 
4.     Der bør tages hensyn til, at teamets lærere fagligt forsvarligt kan dække så mange fag som muligt.
5.     Der bør indgå overvejelser over og vurdering af, hvordan teamets lærere vil kunne samarbejde og harmonere med hinanden.
6.     Teamets lærere bør forblive i samme team i en årrække.
        Dog vil der hvert år ved teamdannelsen til det kommende skoleår være mulighed for at ønske andet team, hvis der foreligger tungtvejende argumenter
        derfor. Indskolingsteamet følger eleverne til og med 3. klasse, hvorefter et nyt team overtager årgangen i 4. – 6. årgang.
7.     For at fastholde kontinuitet og tryghed for eleverne bør alle lærere i et team ikke udtræde samtidig.
8.     I tilfælde, hvor et team ikke selv kan dække et fag, tildeles årgangen en ”fag-lærer” – ”lånelærer”.
9.     Dannelsen af lærerteam til det kommende skoleår finder sted i perioden jan. - marts, således at den praktiske planlægning kan starte op i foråret.
 
Ø. Brønderslev den 27. marts 2012
 
 
 
 
 
Merete Sand   
Skolebestyrelses næstformand

 

Til toppen

 

 
PRINCIPPER FOR SKOLENS TILSYN MED ELEVERNE.
 
 1. Det enkelte team fører tilsyn med eleverne 10 minutter før første lektion samt i de pauser i løbet af dagen, der skønnes nødvendige.
 
   2.  I de daglige store fællespauser for hele skolen deles tilsynet ude og på gangene 
        mellem alle skolens lærere.
 
   3.   Der føres endvidere tilsyn med de elever, der venter på hjemtransport med bus.
 
 1. Det enkelte lærerteam drager omsorg for et tilstrækkeligt og forsvarligt tilsyn med eleverne i forbindelse med undervisningen.
 
 1. Ingen elev må sendes hjem fra skolen før normal tid p.g.a. sygdom uden forud-
gående aftale med forældre.
 
 1. Elever i 0. klasse til og med 4. klassetrin må i øvrigt kun hjemsendes før nor-
mal tid efter forudgående orientering til hjemmet.
Elever på 5. til 7. klassetrin kan gives fri før p.g.a. lærers fravær.
 
 1. Elever bør kun i særlige tilfælde gives tilladelse til at forlade skolen i forbindel-
se med undervisningen og kun da efter nøje instruktion.
Den enkelte lærer vurderer ovenstående i forhold til elevens alder og modenhed.
 
 1. Eleverne i skolefritidsordningen skal opholde sig, så der umiddelbart kan føres
        et forsvarligt tilsyn med dem, og de må ikke forlade skolens område uden tilsyn
        af de ansatte.
 
 
I øvrigt gælder de generelle bestemmelser for tilsyn som beskrevet i ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” nr. 38 af 10. januar 1995.     
 
Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde
den 12. august 2010
 
Jan Jæger        
skolebestyrelsesformand

          

 

 

 

 

 

Til toppen
 

Principper/retningslinier for lægning af grundskema og årgangsskemaer.
 
 
1.       Faglokaletimer og lånelærertimer bør så vidt muligt placeres, så der er de bedste
          muligheder for at tilrettelægge en sammenhængende og fleksibel skoledag – og
          uge for årgangens elever.
          Det betyder, at faglokaletimer/lånelærertimer placeres først eller sidst på dagen.
 
2.       Idrætstimer placeres for 4. – 6. årg. så vidt muligt efter 4. lektion som dobbelt-
          lektioner.
 
3.       Lånelærere i praktisk/musiske fag placeres så vidt muligt efter 4. lektion og
          gerne som dobbeltlektioner.
 
4.       Hver årgangs hjemlokaler bør placeres så tæt som muligt.
 
5.       Specialundervisningslokalerne reserveres til elever med længerevarende behov
          hver dag i 1. – 4. lektion.
 
6.       Når elevernes daglige møde- og sluttidspunkt er fastlagt, kan dette ikke generelt
          ændres i løbet af året. Der kan dog gøres undtagelser på enkeltdage (emnedage,
          ekskursioner m.v.)
          Møde- og specielt sluttidspunkt bestemmes dels ud fra det lagte grundskema,
          dels elevernes fastsatte ugentlige timetal og dels årgangsteamets årsplanlægning.
 
7.     Timer i de enkelte fag lægges så vidt muligt parallelt på årgangen.
 
8.       Inden for ovennævnte rammer lægger teamet selv et sammenhængende og flek-
          sibelt skema for elever og lærere.
 
9.       Senest 4 uger før et nyt årgangsskema træder i kraft, afleveres det til kontoret og
          ophænges på skematavlen på lærerværelset, således at der kan tages højde for
          evt. vikardækning.
 
Ø. Brønderslev den 25. marts  2009
 
Jan Jæger
skolebestyrelsesformand


Til toppen

 

 

Principper for skole/hjem samarbejdeAnker

1. Der bør opretholdes et højt gensidigt informationsniveau på alle områder mellem :


skolebestyrelse - forældrekreds,
skole - forældrekreds,
lærere - klassens forældre,
lærer - elevens forældre,
lærer - eleven.

2. Information mellem skole og hjem bør være så hurtig, at problemer løses, så tidligt som muligt, og inden de bliver uoverskuelige.

3. Der skal fra skolestarten tages initiativ, der fremmer tillidsforholdet mellem hjem og skole.

4. Der skal være jævnlig kontakt mellem skolen, forældrene og eleverne, hvor den enkelte elevs situation drøftes. 

5. Skolefritidsordningen inddrages i videst muligt omfang i samarbejdet omkring den enkelte elev.

6. En årgangs/klasses forældre indkaldes i samarbejde med klasseforældrerådet mindst én gang om året til møde, hvor alle forhold omkring klassen kan drøftes.

   Klasseforældrerådet aflægger årsberetning og forestår nyvalg.


 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. november 2010.
 
 
……………………………….
Jan Jæger       
Skolebestyrelsesformand


 

Til toppen

 Principper for budgetlægning og materialevalgAnker

1. I forbindelse med den årlige budgetlægning bør det vurderes, hvilke indsatsområder, der skal opprioriteres.

2. Der bør løbende foretages en vurdering af udbuddet af aktuelle og tidssvarende undervisningsmaterialer.

3. Der bør så vidt muligt foretages større samlede materialeindkøb, hvor det praktisk kan lade sig gøre for derved at udnytte budgettet optimalt.

4. Budgetforberedelserne bør starte så tidligt, at den endelige budgetbehandling kan finde sted på skolebestyrelsens møde i januar.

Til toppen

 

PRINCIPPER FOR UNDERVISNINGENS ORDNING
 
Timetallet i dansk og matematik må, i forløbet fra 1. – 6. klassetrin, ikke ligge under, hvad der er gældende i Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplaner.
 
De praktiske/musiske fag styrkes så vidt muligt. Parallelklasser med lavt elevtal samlæses/sammenlægges i passende omfang efter vurdering i det konkrete tilfælde.
 
Undervisningen på alle årgange organiseres i storteam: Indskoling  (0. - 3. kl.), Mellemtrin (4. – 6. kl.) - med mulighed for praktisk værkstedsundervisning, holddannelse m.v.
 
Undervisningen i sløjd gives på 6. klassetrin, og undervisningen i håndarbejde gives på 4. og 5. klassetrin.
 
Undervisningen i musik flyttes fra 6. årgang til 5. årgang, således at der på 5. årgang er 2 ugentlige musiktimer.
 
Der bibeholdes læseklinik med tilbud til de elever, der har specifikke behov for specialundervisning. Det tilstræbes, at specialundervisning gives koncentreret i kortere perioder eller som støtte i klassen.
 
Ved klassedannelsen i børnehaveklasserne tilstræbes det:
 
-at klasserne er lige store
-at der er en jævn kønsfordeling
-at der er ligelig fordeling af by- og landbørn
-at eleverne med problemer adfærdsmæssigt og indlæringsmæssigt
  fordeles ligeligt
-at forældreønsker i særlige tilfælde kan efterkommes
 
Ø. Brønderslev den 23. marts 2010   
 
.................................................
Jan Jæger        
skolebestyrelsesformand

Til toppen

  

Principper for efter- og videreuddannelse

Anker

Følgende elementer bør indgå i planlægningen af en langsigtet efter-/videreuddannel-
sesplan for Ø. Brønderslev Centralskole:

1. Overvejelser over skolens behov for efter-/videreuddannelse i relation til
- valgte indsatsområder i kommende år
- styrkelse af udvalgte enkeltfagsområder
- individuelle behov

2. Etablering af lokale studiegrupper bør overvejes som en relevant kursusform i forbindelse med f. eks. skolens indsatsområder.

3. Der bør så vidt muligt tages individuelle hensyn
- hvor gammel er ens uddannelse

- hvornår har man sidst været på kursus

4. Der bør indgå overvejelser over, hvorvidt det er muligt, at flere kolleger (min. 2) indstilles til/søger/følger samme kursus.

5. Der bør i skolens efteruddannelsesplan være skabt plads til/mulighed for pludseligt opståede behov/tilbud om kurser.

6. Principper og plan for efter-/videreuddannelsesvirksomheden på skolen tages op til drøftelse/revision hvert år i efteråret på et lærermøde. Efter dette møde udmeldes de indsats- og fagområder, der er valgt, samt en samlet oversigt over de næstfølgende års prioritering af efter-/videreuddannelsesområder.

Til toppen

 

 

Principper/retningslinier for ophold i Munkens Klit, ekskursioner og administration af klassekasserAnker

1. Indskoling, 2., 4. og 6. årg. tilbydes hvert år et ophold med overnatning i Brønderslev Kommunes
lejrskole, Munkens Klit.

2. Al transport i forbindelse med ekskursioner, Munkens Klit, sportsarrangementer m.v. betales af 
skolens ekskursionsmidler.

3. I forbindelse med ophold i Munkens Klit kan der som hidtil opkræves forældrebetaling til dækning af udgifter til elevernes kost.
Der kan højst opkræves 50 kr. pr. døgn, og der skal efter turens afvikling foreligge regnskab for det faktisk anvendte beløb pr. elev.

4. Ekskursioner bør indgå som en naturlig del af undervisningen på alle klassetrin.

5. Tilbud om benyttelse af naturskolen i Munkens Klit og i Lunken bør benyttes på de relevante
klassetrin, ligesom øvrige lokale ekskursionsmål bør have stor vægt.

6. Ekskursionsmidlerne søges fordelt således, at der afsættes et lige stort beløb til alle klassetrin.

7. Vedr. klassekasser med beløb indtil 5000 kr.
- klasselæreren kan efter aftale på forældremøde administrere mindre beløb i en klassekasse.
- pengene kan anvendes som supplement i forbindelse med ekskursioner og lejrskole
(ej til transport, entreer eller kost), eller til at "forsøde" klassens hverdag med.
- der indgåes aftale med forældrene om, at der ikke kan stilles krav om tilbagebetaling af 
indbetalte beløb.
- klasselæreren fører regnskab med alle indtægter og udgifter
- pengene indsættes på konto i pengeinstitut, således at kun klasselæreren kan hæve på 
kontoen.

- bog/kontokort kan, hvis klasselæreren ønsker det, opbevares på skolens kontor.
- beløb under 5000 kr. skal ikke indberettes ved den årlige regnskabsaflæggelse.

Til toppen

 

 Principper/retningslinier for lejrskole på Ø. Brønderslev CentralskoleAnker

1. Der gennemføres et kommunalt betalt lejrskoleophold på 6. klassetrin.

2. Lejrskoleopholdet indgår som et element i klassens samlede undervisning, hvorfor alle klassens
elever bør deltage.

3. Det pædagogiske/undervisningsmæssige indhold i lejrskoleopholdet bør vægtes højere end 
destinationen.

4. Lejrskolens mål og afvikling er på skolens og lærernes ansvar. Det er derfor skolen/lærerne
der endeligt afgør lejrskolens mål m.v.

5. Lejrskolen bør gennemføres inden for landets grænser.
I ganske særlige tilfælde kan der benyttes internationale rejsemål - f.eks. i forbindelse med besøg i venskabsbyer, særlige arrangementer m.v.

6. Der skal deltage lærere af begge køn under lejrskoleophold 

7. Der kan ikke opkræves penge til kost fra eleverne (jævnfør byrådsbeslutning)
Kostdelen skal betales indenfor det af byrådet fastsatte beløb pr. elev.

8. Der bør aftales ens lommepenge for alle elever inden lejrskolens gennemførelse.

 Til toppen

  

Rygepolitik for Øster Brønderslev CentralskoleAnker

Som følge af ændring i rygeloven pr. 15. september 2012 er hele området tilhørende Øster Brønderslev Centralskole røgfrit. 

 

Til toppen

 

 Handleplan vedr. omgangsformer m.v.Anker

Efter den sidste behandling i hhv. skolebestyrelse og pædagogisk råd nov/dec 2000 har pædagogisk udvalg nu udarbejdet den endelige handleplan, der herefter er gældende.
Det er meget vigtigt, at vi alle følger de aftalte spilleregler.

1. Vedr. de eksisterende regler/daglige regler.

- reglerne tages med jævne mellemrum op til gennemgang/drøftelse i alle klasser for at øge elevernes forståelse/bevidsthed om dem
- reglerne tages ligeledes op til en fælles drøftelse i pædagogisk råd (fast pkt)
- med mellemrum tages reglerne op til morgensamlingerne

2. Vedr. støjniveau

- støj på gangene og i klasselokalerne accepteres ikke
- alle lærere er i klassen 5 minutter, før 1. lektion starter
- både elever og lærere går til deres klasselokale, umiddelbart når det ringer ind
- klassens lærer følger eleverne, indtil de har lært at færdes stille og roligt
- der skal i de enkelte klasser arbejdes aktivt for at lære eleverne at færdes roligt indendøre
(konsekvens, hvis ikke)

3. Vedr. handleplan - hvem gør hvad, hvornår.


Gælder i de tilfælde, hvor eleverne overskrider grænser for god opførsel på skolen.
Det er vigtigt, at der i sådanne tilfælde gives en hurtig og klar tilbagemelding til forældrene.

- faglærer/klasselærer kontakter forældrene
(den lærer, der har oplevet situationen)
- klasselæreren orienteres altid hurtigst muligt. Det kan i den forbindelse aftales, hvem der i 
den givne situation kontakter forældrene.
- klasselæreren orienterer teamet, og det kan her drøftes, om der er grundlag for at aftale
fælles foranstaltninger
Hændelsen kan drøftes igennem i teamet.
- forældrene kontaktes så hurtigt som muligt
- i grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde orienteres ledelsen, der derefter er med til at aftale det videre forløb
- når der er tale om vikarer, skal vedkommende orienteres om, hvem af klassens lærere han/hun skal henvende sig til, hvis der opstår problemer med elever.

4. Vedr. morgensamlinger

- fast morgensamlingsudvalg.
- Lærerne henter altid klassen og følges med denne til aulaen.
- Der snakkes jævnligt med klasserne om, hvad morgensamlingen er, - at det er en vigtig del af skolens liv og noget, vi alle tager alvorligt.
- Man sidder stille og roligt og opfører sig ordentligt.

Januar 2001

Til toppen

  

Principper/retningslinier for uddeling og anvendelse af materialer tilsendt skolen fra eksterne organisationer, foreninger og firmaerAnker

1. Materialer med politisk, fagpolitisk, religiøst eller andet holdningsmæssigt sigte,
der tilsendes skolen, må ikke uddeles til eleverne eller ophænges på skolen.

2. Skolens ledelse og de enkelte lærerteam vurderer i hvert enkelt tilfælde, om et 
konkret materiale henhører under de i pkt. 1 nævnte områder.

3. Materialer og plakater, der vedrører lokale idræts- og kulturelle tilbud om akti-
viteter og oplevelser for skolens elever kan videreformidles til elever og foræl-
dre!

4. Skolebestyrelsen forelægges undervisningsmaterialer af kontroversielt tilsnit og
tager endelig stilling til materialets eventuelle anvendelse.

Til toppen

 

 Principper/retningslinier vedr. elevfraværAnker

-   klasselæreren/kontaktlæreren fører daglig kontrol med elevernes fremmøde                 

-    når en elev har været fraværende, skal der foreligge en meddelelse fra hjemmet med angivelse af årsag til fraværet

-    elevernes fravær registreres på protokolbladet som sygdom (s), lovligt fravær (l) eller ulovligt fravær (u)

-    elevernes fravær opgøres månedsvis og afleveres på kontoret, der registrerer fraværet i et centralt system (TEA)

-    ved længerevarende fravær (1 uge) kontakter klasselærer hjemmet for at høre om årsagen til elevens fravær

-    er der mistanke om ulovligt fravær, kontaktes hjemmet hurtigst muligt

-    hvis der er tale om ulovligt eller et løbende stort fravær, orienteres skolelederen, og det aftales i fællesskab, hvad der 
     videre skal ske – f.eks. indkaldelse af forældrene, indstilling til distriktsteamet m.v.

-    i forhold til fraværets art og årsag aftales der i samarbejde mellem forældre, barn og skole, hvordan fraværet 
    nedsættes eller helt undgås

Skolebestyrelsen

Den 28. februar 2008

Til toppen

 

 Principper/retningslinier for arbejdet med elevplaner på Ø. Brønderslev Centralskole
Anker

 1. Elevplanen består af 2 dele

 • målcirkel med læringsmål for hver årgang i alle fag

 • aftaledel med mål- og handleplan for den kommende periode

2. Målcirkelen udfyldes for hver fag i kategorierne usikker, godt på vej og kan.

 • anvendes i den løbende, interne evaluering af hver elevs udbytte af undervisningen.

 • opbevares i elevmappe for klassen/årgangen og ajourføres løbende
 • anvendes i forbindelse med skole-hjemsamtalerne som dokumentation for elevens faglige standpunkt og udvikling i de enkelte fag 

 • sendes med hjem til forældrene 1 uge før hver skole/hjem-samtale

   

5. Målcirkelen udfyldes af faglærerne i de enkelte fag.

Klasse-/kontaktlærerne udfylder målcirkelen vedr. den alsidige, personlige udvikling og m.v.

 

6. Aftaledelen udfyldes i et tæt samarbejde mellem fag- og kontakt-/klasselærer

med skolens forslag til mål- og handleplaner for den enkelte elev

 

7. Målcirkel og aftaledel (= den samlede elevplan) sendes med eleven hjem til forældrene mindst 1 uge før tidspunktet for skole-/hjemsamtalen, således at forældre og elev har mulighed for at forberede sig til samtalen.

Klasse-/kontaktlærer sørger for dette.

8. Elevplanen indgår som en central del af overleveringen fra et teamområde til det næste samt i overleveringen fra 6. årgang til overbygningsskolen.

9. Kopi af hver elevs elevplan opbevares på skolen i teamets rum i en elevmappe for klassen/årgangen.

 

Skolebestyrelsen

28. februar 2008

Til toppen

 

 Principper for arbejdet med de nationale testsAnker

Ifølge handlingsplan for kvalitetsrapport for Brønderslev kommunale skolevæsen skal der på hver folkeskole foreligge principper for arbejdet med resultaterne af de gennemførte nationale tests.

Følgende principper gælder for Ø. Brønderslev Centralskole: 

1.     Når testresultaterne er modtaget på skolen, gennemgår skoleledelse og relevante faglærer resultaterne.

2.     Ved gennemgangen bør der tages stilling til, om der er grund til at lave særlige foranstaltninger
   i forhold til

            - den enkelte elev
       - klassen
       - undervisningen i faget (emnevalg og metode) og der aftales en evt. handleplan.

3.     Faglæreren orienterer den enkelte elev og sætter sammen med eleven mål for elevens arbejde i
  faget med afsæt i testresultatet.

4.     Forældrene informeres umiddelbart via brev (udskrift af barnets testresultat) om, hvordan deres
  barn har klaret testen.

5.     I forbindelse med skole-hjemsamtalerne drøftes og aftales mål for eleven i de enkelte fag med udgangspunkt i resultatet af de nationale tests.

Der følges op på de aftalte mål på næstfølgende skole-hjemsamtale og i den løbende interne
evaluering.

6.     Der bør ikke i den planlagte undervisning fokuseres specielt på at opnå gode testresultater,
 men undervisningens indhold og metode bør generelt leve op til de undervisnings- og
 læringsmål, der er en konsekvens af ”Fælles mål” og trinmålene.

7.     Følgende nationale tests afvikles på 2. – 6. klassetrin:

                       -   dansk/læsning          2. – 4. – 6. klassetrin

                       -   matematik               3. – 6. klassetrin

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 30. januar 2008. 

Jan Jæger

Skolebestyrelsesformand

Til toppen