Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Befordring

Børne- og kulturforvaltningen

Cykelparkering

Erstatning af ødelagt inventar og bøger

Forsikringsforhold

Frihed ud over ferieplanen

Fritagelse for idræt og svømning

Glemte sager

Rygepolitik

Skolens ringetider

Skolesundhedsplejerske

Skoletandlægen

Trafikale forhold
 

 

Børne- og kulturforvaltningen: 99454545

Rådhuspladsen 5, 9700 Brønderslev

Skolechef Carsten Otte lok. 4406

Skolepsykolog Trine Dalsgaard lok. 4479

Tale-/hørekonsulent Dorthe Dallerup lok. 4483

 

Åbningstider:

 

Ma. - ons.

kl. 10 – 14

Torsdag

kl. 10 – 17.30

Fredag

kl. 10 – 13.30

 

 

Skolesundhedsplejerske:

Tenna pank

Tlf. 4124 9948

E-mail [email protected]

Rådhuspladsen 5, 9700 Brønderslev

 

Sundhedsplejersken holder åben konsultation for forældre og elever d. 1. tirsdag i måneden fra kl. 13-15

Tiderne er for elever og forældre på Tolstrup-Stenum Friskole, Øster Brønderslev Centralskole og Søndergades Skole.

I er velkommen til at møde op uden aftale i nævnte tidsrum på SØNDERGADES SKOLE på sundhedsplejerskens kontor ved hovedindgangen. (Lige ved siden af lærerværelset).

Ud over disse tider kan jeg som sædvanlig træffes på

Mail: [email protected] eller mobil 41249948.

Med venlig hilsen

Tenna Pank 

 

Til toppen

Brønderslev Kommunale Tandpleje har åben for nødbehandling i skolernes sommerferie 2015

på følgende tidspunkter:

Tandklinikken,  Hedegårdsskolen, Nordens Allè 56, 9700 Brønderslev tlf. 99454737:

Mandag d. 29.6.15 til og med torsdag d. 2.7.15   kl. 9.00-12.00

Tirsdag d. 7.7.15  til og med fredag d. 10.7.15     kl. 9.00-12,00

Mandag d. 13.7.15 til og med fredag d. 17.7.15   kl. 9.00-12.00

Mandag d. 3.8.15 til og med fredag d. 7.8.15        kl. 9.00-12.00

 

Tandklinikken Hjallerup skole, Idræts Allè 6, 9320 Hjallerup tlf. 99455980:

Mandag d.3.8.15  til og med torsdag d. 6.8.15     kl. 9.00-12.00

 

Når tandplejen har lukket eller holder ferie, skal du kontakte en privat tandlæge, hvis din bøjle går i stykker eller generer dig. Den private tandlæge kan tage den del af, der generer.

Kontakt tandplejen straks efter vi åbner igen. Du skal også kontakte en privat tandlæge, hvis du får tandpine og tandplejen holder lukket.

Tandpinevagten har åben lørdag - søndag, helligdage, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 24. og 31. dec. Du kan på disse dage kontakte tandpinevagten mellem kl. 9.00 og kl. 10.00 for tidsbestilling på tlf. 70200255.

Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg (Aalborg kommunes Specialtandplejes lokaler)

Venlig hilsen

Brønderslev Kommunale Tandpleje

 

Skolens ringetider:
 

 
 
1
07.45 - 07.55
2
07.55 - 08.40
3
08.40 - 09.25
4
09.55 - 10.40
5
10.40 - 11.25
6
12.10 - 12.55
7
13.00 - 13.45
8
13.45 - 14.30
 
 
 
 

 

Befordring

Regler for elevers befordring findes i lov om folkeskolen:

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skole og hjemmet eller dettes nærhed af:

  • børn, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse

  • børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

Elever på de pågældende klassetrin, som opfylder ovenstående afstandskriterier til skole, er berettiget til gratis bustransport og vil få udleveret skolekort. Skolekortet gælder alle hverdage.

Skolekortet er ikke gyldigt i skolernes sommerferie og til befordring på lørdage, søn.- og helligdage samt 24. - 31. december. På fredage skal sidste påstigning være sket senest kl. 18. Skolekortet kan ikke benyttes i teletaxi med mindre det er stemplet med påskriften UNGDOMSSKOLEKØRSEL.

Elever, der vælger en anden skole i kommunen end distriktsskolen, er transportberettigede, såfremt de opfylder afstandskriterierne til begge skoler. Der bevilges transport med det antal zoner, som gælder i forhold til distriktsskolen. Forældrene er selv forpligtet til at betale, for evt. flere zoner på skolekortet.

Bevilling af transport til anden skole end distriktsskolen gælder dog kun i det omfang, at der kan benyttes en eksisterende kollektiv busrute.

I tilfælde af at et skoledistrikt ændres, kan man ikke påregne fortsat transport i forhold til sit skolevalg, hvis man har valgt anden skole end distriktsskolen.

For elever med kortere afstand end de ovenfor anførte (altså ikke kørselsberettiget) gælder følgende:

Indtil det fyldte 16. år Måneds/årskort kan købes på DSB-kontoret, Banegårdspladsen

Efter det fyldte 16. år Der er en rabatordning for elever, der skal have et voksenkort. De elever kan få udstedt et skolekort til halv pris. Skolekortet vil gælde hele skoleåret på samme vilkår som ovenfor anført. Kortet kan bestilles gennem Børne- og Kulturforvaltningen og udstedes kun som årskort. Kortet skal betales inden udleveringen.

Hvis en elev mister sit bevilgede buskort eller kortet er ødelagt, kan eleven henvende sig til skolesekretæren med et nyt billede, hvorefter vi vil være behjælpelig med at bestille et nyt kort. Der vil også være mulighed for at få udleveret et midlertidigt buskort indtil det originale buskort er færdiglavet.

 

Til toppen
 

Rygepolitik

Der må ikke ryges på Ø. Brønderslev Centralskoles område, - hverken i dag– eller aftentimer.

Det betyder, at både skole og skolegård, legeplads, idrætsområde og p-plads er røgfrit
område.
 
Brug af E-cigaretter er ikke tilladt.


Forskringsforhold

Der er ikke etableret en børneulykkesforsikring i Brønderslev Kommune.

Forældrene henvises til selv at tegne en ulykkesforsikring.


Til toppen

Erstatning af ødelagt inventar og bøger m.m.

Ved fortsætligt hærværk på skolens inventar m.m. sendes regning for reparation eller nyindkøb til elevens forældre. Er dette ikke muligt, betales udgiften af elevrådets hærværkskonto.


 

Frihed ud over ferieplanen

Ved ønske om frihed ud over ferieplanens fridage gælder, at klasselærer kan give fri ved op til 1 dags varighed ved 2 og flere dages varighed afleveres underskrevet seddel fra hjemmet på skolens kontor. 


 

Fritagelse fra idræt og svømning

Fritagelse for idræt og svømning kan kun gives ved at medbringe en underskrevet seddel fra hjemmet, som afleveres til idræts-/svømmelæreren. Ved længerevarende fritagelse påhviler det hjemmet at skaffe en lægeerklæring.

Til toppen
 

Glemte sager

Glemte beklædningsgenstande m.m. samles hos servicelederen, hvor de kan hentes indenfor skolens normale åbningstid (8 – 16). Glemte sager i hallen opbevares i hallen. Kontakt Henrik Hald. 


 

Cykelparkering

Skolen råder over begrænset plads til parkering af cykler i kælderen under vestfløjen og i stativerne ved enden af vestfløjen.

Vi henstiller, at det fortrinsvis er elever, der opfylder nedenstående kriterier, som cykler i skole:

  • Elever fra Ø. Brønderslev by, som er bosat vest for linjen Engvej – Buurholtvej – Poldervej

  • Elever fra oplandsbyerne. 

Trafikale forhold

For at undgå trafikale problemer på skolens parkeringsplads henstilles der til at forældre, som vil aflevere deres børn på skolen om morgenen, respekterer afmærkningerne og benytter de afmærkede båse ved parkering. 

Der er stadig en mulighed, at sætte børnene af ved Sankelmarksvejs udmunding i Hvilshøjsvej, hvorfra der er få minutters gang til skolen.