Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Med udgangspunkt i folkeskolens formål og den kommunale målsætning for folkeskolerne i Brønderslev Kommune er det skolens mål i et tæt samarbejde med forældrene

 • at skabe trygge rammer

 • at tilbyde et miljø med mulighed for udfordringer og oplevelser

 • at give plads til det enkelte barn og dets individuelle udvikling

 • at lægge vægt på og udvikle/understøtte den fælles sociale forståelse

 • at arbejde med og støtte en fortsat faglig udvikling

 • at tilbyde et sundt undervisnings-/læringsmiljø for alle skolens elever
   

Med et tæt forældresamarbejde mener vi                             

-   at skabe klarhed omkring ansvarsfordeling skole/hjem

-   at skabe klarhed omkring gensidige forventninger (forventningspapir)

-   at opbygge et samarbejde baseret på tillid mellem skole og hjem

-   at kontakte og informere løbende omkring den enkelte elev

-   at medinddrage forældrene i det daglige arbejde via skolebestyrelse og klasseforældreråd

-   at inddrage forældreressourcer i undervisningen, hvor det er muligt     

                        

Med  trygge rammer omkring elevernes skolegang mener vi

-   at tilbyde en overskuelig og forudsigelig hverdag med tydelige rammer
-   at de voksne i skolen er synlige og tydelige
-   at elev/voksen forholdet er præget af omsorg, nærvær og tillid
-   at der gives barnet plads og rum
-   at der levnes plads til spontanitet    

         

Med mulighed for udfordring og oplevelse mener vi 

-   at der skabes et udfordrende miljø for barnet
-   at vi på skolen tager udgangspunkt i det enkelte barn både fagligt, socialt og følelsesmæssigt                       

-   at der gives plads til udfoldelse og ro til fordybelse (f. eks. via en sammenhængende skoledag uden traditionel lektionsopdeling)
-   at barnets naturlige nysgerrighed pirres
-   at arbejde tværfagligt – emner/moduler
-   at lægge vægt på musiske og bevægelsesmæssige muligheder
-   at stimulere/give mulighed for en fortsat sproglig udvikling
-   at udnytte tilbud/ressourcer i det nære miljø 


 

Med plads til det enkelte barn og dets individuelle udvikling mener vi 

-   at støtte barnets accept af sig selv og styrke troen på egne evner
-   at lægge vægt på børns ret til at være forskellige
-   at styrke det enkelte barns selvhjulpethed gennem gode, succesfyldte oplevelser
-   at tage udgangspunkt i det enkelte barn 

 

Med udvikling af en fælles social forståelse mener vi 

-   at arbejde med betydningen af at acceptere og respektere andre
-   at udvikle barnets evne til at samarbejde
-   at støtte barnets tillid til sig selv og andre
-   at støtte barnet i at tage ansvar for egen situation og egne handlinger
-   at give barnet mulighed for at udvide forståelsen af dets omgivelser
-   at støtte og udvikle barnets evner til at indgå aktivt i demokratiske sammenhænge 


 

Med fortsat faglig udvikling mener vi 

-   at der i undervisningens tilrettelæggelse tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger
-   at der arbejdes tværfagligt
-   at mulighederne for periodevis holddannelse udnyttes bedst muligt
-   at undervisningen bygger på de centralt fastsatte fælles mål
-   at den enkelte elev tilbydes faglig støtte, når behovet opstår (specialundervisning) 

 

Med et sundt undervisnings-/læringsmiljø mener vi

-   at fremme gode muligheder for leg og fysisk udfoldelse både ude og inde
-
   at inspirere til fysisk aktivitet i både skole og fritid
-
   at sikre alle elevers trivsel og tryghed i skolens dagligdag gennem den vedtagne trivselspolitik
-
   at tilbyde mulighed for, at eleverne kan købe god og sund kost, der bygger på kostpyramidens
    anvisninger, som supplement til madpakken

-   at holde fokus på det sundhedsfremmende arbejde med børnene 


 

Revideret og vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 25. nov. 2009.

 

Som en konsekvens af arbejdet med målsætningen for skolen er der udarbejdet et sæt samværsregler, som erstatter tidligere traditionelle ordensregler:

Sådan vil vi gerne have det sammen på Øster Brønderslev Centralskole

Vores skole skal være et sted, hvor alle har det godt og sjovt og føler sig trygge.

Derfor skal vi alle sammen både hjælpe og være gode ved hinanden..

Det kan bedst lade sig gøre, hvis vi alle:

 • er gode kammerater

 • behandler tingene omkring os pænt

 • opfører os sådan, at det er rart at være sammen

 • møder forberedte og har tingene i orden, så alle kan lære mest muligt